Location: Toronto, Ontario
E-mail: mizxena@gmail.com
Height: 5'11 - 180 cm
Weight: 250 lbs - 113.4 kg
Physique: BBW
MizXena
MizXena
MizXena
MizXena