Location: Ottawa,
E-mail: sjmwrestlingstudio@gmail.com
Height: 5'7 - 170 cm
Weight: 185 lbs - 83.9 kg
Physique: BBW
SammyJane
SammyJane
SammyJane